ໂຮງງານຜະລິດ ແລະຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງຈຳແນກຊະນິດພັນ - China Species Identification Factory