ຜູ້ຜະລິດ ແລະຈຳໜ່າຍ SARS-CoV-2 - ໂຮງງານຜະລິດ SARS-CoV-2 ຂອງຈີນ