ໂຮງງານຜະລິດ ແລະຈຳໜ່າຍພະຍາດສັດ - China Animal Disease Factory