ຜູ້ຜະລິດແລະ ຈຳ ໜ່າຍ ໂຮງງານຜະລິດແລະ ຈຳ ໜ່າຍ ໂລກເອດສ໌ - ຈີນໂລກເອດສແລະໂລກຕັບອັກເສບໄວຣັດ