ໂຮງງານຜະລິດຈຸລິນຊີທີ່ເປັນເຊື້ອພະຍາດ - China Pathogenic Microorganism Factory